VOICE

  • 在学生
  • 内定者
  • 卒業生
  • 教員

※インタビュー内容は取材当時のものです。

N.Mさん 食物栄養科学科 食物科学専攻 2015年3月卒業
N.Mさん
食物栄養科学科
食物科学専攻
2015年3月卒業

三菱食品 株式会社
フードサービス本部
リクエグループ


N.Aさん 食物栄養科学科 食物科学専攻 2015年3月卒業
N.Aさん
食物栄養科学科
食物科学専攻
2015年3月卒業

丸大食品株式会社
関西SC営業部


U.Nさん 食物栄養科学科 食物科学専攻 2011年3月卒業
U.Nさん
食物栄養科学科
食物科学専攻
2011年3月卒業

栄屋乳業株式会社
開発部ベイクド開発課


Y.Oさん 食物栄養科学科 食物科学専攻 2013年3月卒業
Y.Oさん
食物栄養科学科
食物科学専攻
2013年3月卒業

山崎製パン株式会社
生産課


M.Mさん 食物栄養科学科 食物科学専攻 2012年3月卒業
M.Mさん
食物栄養科学科
食物科学専攻
2012年3月卒業

井村屋株式会社 開発部学部学科・大学院

学部学科

専攻科

大学院

  • 受験生サイト
お問い合わせ
生活科学部事務室
今出川キャンパス
TEL:075-251-4211